Anunț nr. 10535 din 27.11.2023 – examen promovare grad profesional Consilier achiziții publice

Anunțuri și Informări Publice Concurs

Nr. 10535/27.11.2023

ANUNȚ
Organizare examen promovare grad profesional

Primăria Comunei Micești, în baza art. 476-478 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs sau examen de promovare în grad profesional, funcție publică de execuție, cu respectarea prevederilor art. 617 alin. (2) și ale art. 618 alin. (22), pentru:

Nr. crt. Funcția publică Clasa Grad profesional deținut Structura funcțională Grad profesional după promovare
1. Consilier achiziții publice I Asistent Compartimentul Achiziții Publice Principal

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 479 alin. (1) cu excepția literei b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

 • să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
 • să fi obținut cel puțin calificativul „bine“ la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
 • să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile Codului administrativ.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei Comunei Micești, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului, respectiv în perioada 27.11.2023-18.12.2023, inclusiv.

Dosarele de înscriere la consurs conțin în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. a) formularul de înscriere;
 2. b) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 3. c) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
 4. d) adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;

Copiile de pe actele de mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Calendarul de desfășurare a concursului:

 • dosarele de înscriere se depun în termen de 20 zile de la publicarea anunțului, respectiv, în perioada 27.11.2023-18.11.2023, inclusiv;
 • selecția dosarelor va avea loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
 • proba scrisă, în data de 27 decembrie 2023, ora 10.00, la sediul Primăriei Comunei Micești;
 • proba interviu, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul instituției, doar acei candidați care au obținut la proba scrisă minimum 50 puncte.

BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA:

 1. Constituția României, republicată, cu tematica:
 • TITLUL II – Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale, CAPITOLUL II – Drepturile şi libertăţile fundamentale;
 • TITLUL III – Autorităţile publice, CAPITOLUL V – Administraţia publică, Secțiunea a 2-a Administraţia publică locală;
 1. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica:
 • Capitolul II Dispoziții speciale;
 • Capitolul III Dispoziții procedurale și sancțiuni.
 1. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica:
 • Capitolul II Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii;
 • Capitolul IV Egalitatea de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei;
 • Capitolul V Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați;
 • Capitolul VII Control,constatare și sancționar.
 1. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica:
 • PARTEA a VI-a Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice:
 • Titlul I Dispoziții generale
 • Titlul II Statutul funcționarilor publici
 • PARTEA a III-a Administrația publică locală:
 • Titlul I Dispoziții generale
 • Titlul III Regimul general al autonomiei locale
 • Titlul IV Unitățile administrativ-teritoriale în România
 • Titlul V Autoritățile administrației publice locale.
 1. Legea nr. 98/21016 privind achizițiile publice, cu tematica:
 • Capitolul I – Dispoziții generale;
 • Capitolul III – Modalități de atribuire;
 1. HOTĂRÂRE nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu tematica:
 • Capitolul II Planificarea și pregătirea realizării achiziției publice;
 • Capitolul IV Executarea contractului de achiziție publică/acordului-cadru;

PRIMAR,
ING. VOICU DUMITRU

Întocmit,
Responsabil Resurse Umane,
Ghenescu Elena Alexandra

Afișat în data de 27 noiembrie 2023, la sediul și pe pagina de internet a Primăriei Comunei Micești.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *