Proiecte de Hotărâri – 2023

Proiect HCL

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.70 din 17.11.2023 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Micești care să facă partă din Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității Școlii Gimnaziale nr. 1 Micești.

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.69 din 17.11.2023 privind aprobarea reducerii cu 10% a numărului de posturi , precum și aprobarea organigramei și a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Micești

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.66 din 03.11.2023 privind organizarea unei comisii mixte formate din consilieri locali și funcționari publici din primăria Micești, județul Argeș

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.63 din 30.10.2023 privind aprobarea desfășurării unui eveniment în data de 24 decembrie 2023 in Comuna Micești, județul Argeș: POVESTE DE CRACIUN

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.61 din 30.10.2023 privind aprobarea desfășurării unui eveniment de 1 decembrie ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI in Comuna Micești, județul Argeș.

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.45 din 09.08.2023 de aprobare a documentaţiei tehnico-economice (faza de proiectare D.T.A.C.)- Proiect tehnic nr. 1128/2023 şi a indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectului “Înființare sistem centralizat de alimentare cu apă în sat Brânzari, comuna Micești, județul Argeș”

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.44 din 09.08.2023 de aprobare a documentaţiei tehnico-economice (faza de proiectare D.T.A.C.) Proiect nr. 36/2023 şi a indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectului “Împrejmuire alee acees-spații publice de recreere-teren de sport în sat Purcăreni, comuna Micești, județul Argeș

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.43 din 09.08.2023 de aprobare a documentaţiei tehnico-economice (faza de proiectare D.T.A.C.) Proiect nr. 1127/2023 şi a indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectului “Sistematizare curte grădiniță cu program prelungit P+E+M-50 COPII, în satul Micești, comuna Micești, județul Argeș”

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.42 din 08.08.2023 de aprobare a documentaţiei tehnico-economice (faza D.T.A.D.) şi a indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectului “Desfiintare imobil Cămin cultural Purcăreni” Carte funciara numarul CF 82465-C1

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.41 din 08.08.2023 de aprobare a documentaţiei tehnico-economice (faza D.T.A.D.) şi a indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectului “Desfiintare imobil Magazin Purcăreni

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.39 din 08.08.2023 de aprobare a documentaţiei tehnico-economice (faza S.F.) şi a indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectului “Construire Centru de Colectare Deșeuri prin aport voluntar în comuna Micețti, județul Argeș” aprobat pentru finanțare prin Planul Național pentru Relansare și Reziliență

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 36 din 12.07.2023 PRIVIND ACCEPTAREA UNEI OFERTE DE DONAȚIE A UNUI IMOBIL SITUAT ÎN COMUNA MICEȘTI, ÎN PUNCTUL GHERMĂNEASCA.

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 35 din 10.07.2023 privind aprobarea atribuirii „Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de tratare mecano-biologică a deşeurilor reziduale provenite de pe raza județului Argeș în instalaţiile integrate de tratare, inclusiv transportul deşeurilor stabilizate biologic la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de valorificare energetică”, prin procedura negocierii fără publicare prealabilă și avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare, a Studiului de oportunitate și a Documentației de atribuire aferente

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 31 din 22.06.2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI), a indicatorilor tehnico-economici/ și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri locale în comuna Micești, judetul Argeș”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 30 din 21.06.2023 de aprobare a documentaţiei tehnico-economice (faza SF) şi a indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectului “ ÎNFIINȚARE PISTE PENTRU BICICLETE ÎN COMUNA MICEȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ” aprobat pentru finanțare prin Planul National de Relansare si Reziliență

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 29 din 21.06.2023 PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA EVENIMENTELOR „ZIUA RECOLTEI“ ȘI „ZIUA COMUNEI MICEȘTI“ ÎN DATA DE 15 OCTOMBRIE 2023 ÎN COMUNA MICEȘTI, JUDEȚL ARGEȘ.

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 28 din 12.06.2023 PRIVIND ACORDAREA DE STIMULENTE FINANCIARE ÎN VALOARE DE 500 LEI NET ABSOLVENȚILOR DIN COMUNA MICEȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ, CARE AU OBȚINUT MEDIA ÎNTRE 9 ȘI 10 LA EVALUAREA NAȚIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A ȘI LA EXAMENUL DE BACALAUREAT, SESIUNEA IUNIE-IULIE ȘI AUGUST-SEPTEMBRIE, ÎN FIECARE AN, ÎNCEPÂND CU ANUL 2023.

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 27 din 12.06.2023 PRIVIND ACORDAREA UNUI PREMIU FINANCIAR, DE 500 LEI NET, CUPLURILOR CU DOMICILIUL STABIL DE MINIM 10 ANI ÎN COMUNA MICEȘTI, CARE AU ÎMPLINIT 50 DE ANI DE CĂSĂTORIE NEÎNTRERUPTĂ.

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 23 din 10.05.2023 PRIN CARE SE APROBĂ CA, DOMNUL CONSILIER LOCAL STOICA MARIUS-CONSTANTIN – PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT, SĂ FACĂ PARTE DIN COMISIA II DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI MICEȘTI DIN JUDEȚUL ARGEȘ – COMISIA DE SPECIALITATE PENTRU PROBLEME JURIDICE, SERVICII PUBLICE, COMERȚ, DISCIPLINĂ, URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI, ORDINE PUBLICĂ, MEDIU ȘI PROTECȚIA MEDIULUI ȘI PENTRU MODIFICAREA ÎN ACEST SENS A PUNCTULUI II. AL ART. 2 DIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI MICEȘTI DIN JUDEȚUL ARGEȘ NR. 2/10.12.2020 PRIVIND ORGANIZAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI MICEȘTI DIN JUDEȚUL ARGEȘ.

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.22 din din 10.05.2023 privind acordare stimulent în cuantum de 1500 lei pentru nou născuții din com Micești in vederea susținerii familiilor

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 19 din 24.04.2023 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pentru anul 2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.18 din din 29.04.2023 privind organizarea evenimentului de 1 iunie ZIUA COPIULUI în Comuna Micești, Județul Argeș

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.16 din din 05.04.2023 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Micești din Județul Argeș pentru o perioadă de trei luni

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.10 din 17.02.2023 privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local care urmează a fi prestate de către beneficiarii de ajutor social, în anul 2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.9 din 15.02.2023 privind desemnarea consilierilor locali membri ai Comisiei pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Comunei Micești, pentru activitatea desfășurată în anul 2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.8 din 15.02.2023 cu privire la constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Nicu Andrei-Claudiu şi declararea ca vacant a locului deținut de acesta

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.7 din 02.02.2023 privind concesionarea prin licitație publică a suprafeței de 109,9797 ha de pajiști din proprietatea publică a comunei Micești, județul Argeș

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.5 din 01.02.2023 – privind trecerea terenurilor extravilan în suprafață de 500.000 mp (50 ha), având categoria de folosință pășune, din domeniul public în domeniul privat al comunei Micești, județul Argeș

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.4 din 31.01.2023 – privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Micești pe anul 2023 și estimarile pentru anii 2024-2026

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.3 din 16.01.2023 referitor la trecerea terenurilor extravilan în suprafață de 176 ha având categoria de folosință pășune din domeniul public în domeniul privat al comunei Micești, județul Argeș, exceptând suprafața aferentă drumurilor de exploatare din comuna Micești, județul Argeș situate în proximitatea amplasamentelor pășunilor

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.2 din 09.01.2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a locurilor de joacă, publice, pentru copiii din Comuna Miceşti, Judeţul Argeş

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 1 din 06.01.2023 privind aprobarea Achiziţionării unei Autovidanje pentru Comuna Miceşti, Judeţul Argeş

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *