Proiecte de Hotărâri – 2022

Proiect HCL


PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 70 din 09.12.2022 privind aprobarea diferențierii tipului de suport alimentar și a modalității de distribuire a acestuia prin Programul pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolari și elevi, reglementat prin OUG nr. 105/2022 și HG nr. 1152/2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 69 din 09.12.2022 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pentru anul 2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 68 din 09.12.2022 privind aprobarea reţelei şcolare de pe raza UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE COMUNA MICEŞTI, pentru anul şcolar 2023-2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 67 din 29.11.2022 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Micești pe trimestrul IV 2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 65 din 16.11.2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Micești pe trimestrul IV 2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 64 din 14.11.2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Micești pe trimestrul IV 2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 63 din 14.11.2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Micești pe trimestrul IV 2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 62 din 14.11.2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Micești pe trimestrul IV 2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 60 din 03.11.2022 prin care se aprobă ca, domnul consilier local BREZOIANU VIRGIL SORIN – Partidul Social Democrat, să facă parte din Comisia II de specialitate a Consiliului Local al comunei Micești din județul Argeș – comisia de specialitate pentru probleme juridice, servicii publice, comerț, disciplină, urbanism, amenajarea teritoriului, ordine publică, mediu și protecția mediului și pentru modificarea în acest sens a punctului II. al art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Comunei Micești din Județul Argeș nr. 2/10.12.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Micești din județul Argeș

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 59 din 03.11.2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Micești din Județul Argeș pentru o perioadă de trei luni

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 58 din 04.11.2022 58 din 31.10.2022 PRIVIND ADERAREA COMUNEI MICEȘTI LA ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC PITEȘTI.

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 56 din 13.10.2022 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI TEHNIC, DETALII DE EXECUȚIE, CAIETE DE SARCINI, A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ȘI A DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „PRIMA ÎNFIINTARE A REȚELEI PUBLICE DE APĂ UZATĂ, INCLUSIV STAȚIE DE EPURARE ÎN SATELE MICEȘTI ȘI PURCĂRENI, COMUNA MICEȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ”, APROBAT PENTRU FINANȚARE PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE INVESTIȚII „ANGHEL SALIGNY”, PRECUM ȘI A SUMEI REPREZENTÂND CATEGORIILE DE CHELTUIELI FINANȚATE DE LA BUGETUL LOCAL PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI.

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 55 din 13.10.2022 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE., A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ȘI A DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „ÎNFIINTARE SISTEM CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATUL BRÎNZARI, COMUNA MICEȘTI, JUDETUL ARGEȘ”, APROBAT PENTRU FINANȚARE PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE INVESTIȚII „ANGHEL SALIGNY”, PRECUM ȘI A SUMEI REPREZENTÂND CATEGORIILE DE CHELTUIELI FINANȚATE DE LA BUGETUL LOCAL PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI.

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 54 DIN 13.10.2022 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE, A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ȘI A DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „PRIMA ÎNFIINȚARE A REȚELEI PUBLICE DE APĂ UZATĂ, INCLUSIV STAȚIE DE EPURARE ÎN SATELE MICEȘTI ȘI PURCĂRENI, COMUNA MICEȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ”, APROBAT PENTRU FINANȚARE PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE INVESTIȚII „ANGHEL SALIGNY”, PRECUM ȘI A SUMEI REPREZENTÂND CATEGORIILE DE CHELTUIELI FINANȚATE DE LA BUGETUL LOCAL PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI.

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 53 DIN 06.10.2022 PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ȘI COMPLETĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI MICEȘTI NR. 40 DIN 27.09.2022 PRIVIND APROBAREA DENUMIRILOR STRĂZILOR ŞI ALEEILOR (NOMENCLATURA STRADALĂ) DIN COMUNA MICEȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ.

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 49 din 09.09 .2022- privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Micești pe trimestrul III 2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.48 din 30.08.2022 privind aprobarea denumirilor străzilor și aleilor (Nomenclatura stradală) din Comuna Micești, județul Argeș

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 45 din 12.08.2022 – cu privire la constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Oprescu Ion-Cristian și declararea ca vacant a locului deținut de acesta

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 44 din 09.08.2022 – prin care se aprobă ca, domnul consilier local HAPĂ VICTOR-ION – Partidul Social Democrat, să facă parte din Comisia I de specialitate a Consiliului Local al comunei Micești din județul Argeș – Comisia de specialitate pentru buget-finanțe, patrimoniu, fonduri europene, relații externe, sănătate, muncă, protecție socială și strategii de dezvoltare comunitară și pentru modificarea în acest sens a punctului II. al art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Comunei Micești din Județul Argeș nr. 2/10.12.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Micești din județul Argeș

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 43 din 08.08.2022 – privind aprobarea rectificării bugetului de venituri ți cheltuieli al comunei Micești pe trimestrul III 2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 42 din 05.07.2022 – privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unor spații cu destinația de cabinete medicale aflate in incinta Dispensarului uman Micești , pentru stomatologie, cabinet medic familie 1, cabinet medic familie 2, cardiologie, ginecologie, oftalmologie , punct de recoltare, în vederea desfășurării de activități medicale

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 41 din 05.07.2022 privind introducerea în intravilan și reglementare urbanistică în vederea realizării investiției „Construire locuință individuală“, com. Micești, sat Micești, nr. 37, jud. Argeș

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 38 din 30.06.2022 – privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiții „Înființare creșă în comuna Miceşti, judetul Arges”

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 37 din 30.06.2022 – privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Micești pentru perioada 2021 – 2027

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 36 din 30.06.2022 privind atestarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Micești, județul Argeș

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. Nr. 35 din 28.06.2022 privind propunerea de desființare/demolare a clădirii Cămin cultural Purcareni-sat Purcareni si a Magazin Purcareni din comuna Micesti, judetul Arges

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 34 din 27.06 .2022 – privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Micești pe trimestrul III 2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 33 din 21.06.2022 privind aprobarea Proiectului tehnic nr. 1103/2022 și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investitie „Modernizare drumuri locale in comuna Micesti, judetul Arges – Etapa 1- strazile Valea Troislav, Aleea Dumbravei, si Valea Purcareanca DC 226

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 31 din 03.06.2022 PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT DUPĂ APLICAREA INFLUENŢELOR CONFORM PREVEDERI O.U.G. 47 DIN 2022 PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢIE „ÎNFIINŢARE CREŞĂ ÎN COMUNA MICEŞTI, JUDEŢUL ARGEŞ“

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 22 din 30.03.2022 cu privire la aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Micești

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 21 din 24.03.2022 PRIVIND AMENAJAREA ŞI DOTAREA UNUI PARC VERDE CU ARBORI, ARBUŞTI, ALEI PIETONALE, FOIŞOARE, BĂNCUŢE, MESE DE PING-PONG DIN BETON, APARAT MULTIFUNCŢIONAL PENTRU FITNESS, DESTINAT RECREĂRII COPIILOR PE VECHIUL AMPLASAMENT AL ŞCOLII VECHI DIN SATUL MICEŞTI.

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 20 din 11.03.2022 cu privire la prelungirea scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 19 din 07.03.2022 PRIVIND APROBAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢIE – ÎNFIINŢARE BAZĂ SPORTIVĂ ŞI DE AGREMENT ÎN COMUNA MICEŞTI, JUDEŢUL ARGEŞ.

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 18 din 04.03.2022 privind aprobarea Proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție Înființare locuri de joacă în satele Micești, Purcăreni, Păuleasca din Comuna Micești, județul Argeș”- loc de joaca Micești

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 17 din 04.03.2022 privind aprobarea Proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție Înființare locuri de joacă în satele Micești, Purcăreni, Păuleasca din Comuna Micești, județul Argeș”- loc de joaca PAULEASCA.

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 16 din 04.03.2022 privind aprobarea Devizului general actualizat după finalizarea procedurilor de achiziții și a influențelor conform prevederi O.U.G. 15/2021 pentru obiectivul de investiție – Înființare creșă în Comuna Micești, județul Argeș

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 15 din 28.02.2022 privind concesionarea prin licitație publică a suprafeței de 164,9797 ha de pajiști din proprietatea publică a comunei Micești, județul Argeș

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 13 din 24.02.2022 privind aprobarea modificării prețului la apa potabilă în comuna Micești, județul Argeș

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 12 din 23.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Micești pe anul 2022 si estimările pentru anii 2023-2025

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 11 din 10.02.2022 PRIVIND DESEMNAREA A 2 CONSILIERI LOCALI MEMBRI AI COMISIEI PENTRU EVALUAREA PERFORMANŢELOR PROFESIONALE ALE SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI MICEŞTI, JUD. ARGEŞ.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 10 din 10.02.2022 PRIVIND APROBAREA ACHIZIŢIONĂRII DE SERVICII JURIDICE DE CONSULTANŢĂ, DE ASISTENŢĂ ŞI DE REPREZENTARE JURIDICĂ ÎN VEDEREA APĂRĂRII INTERESELOR INTIMATULUI-PÂRÂT CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MICEŞTI ÎN DOSARUL NR. 1463/109/2021 AFLAT PE ROLUL CURŢII DE APEL PITEŞTI, ÎN CONTRADICTORIU CU RECURENTUL-RECLAMANT PREFECTUL JUDEŢULUI ARGEŞ, ÎN LIMITA SUMEI DE 2000 LEI.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 09 din 07.02.2022 PRIVIND OBIECTIVUL SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO PERFORMANT ÎN COMUNA MICEŞTI, JUD. ARGEŞ


PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 06 din 05.01.2022 PENTRU APROBAREA PLANULUI DE MUNCĂ ESTIMATIV ÎNTOCMIT POTRIVIT PREVEDERILOR LEGII NR. 416/2014 CU LUCRĂRILE DE INTERES LOCAL CARE URMEZĂ A FI PRESTATE DE CĂTRE BENEFICIARII ACESTEI LEGI ÎN ANUL 2022

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *