ANUNȚ privind concesionarea prin licitație publică a unui spațiu cu destinația Cabinet Medic de Familie1 din domeniul public al Comunei Micești

Achiziții Publice

1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact:
Comuna Micești, cu sediul in sat Micești, comuna Micesti, strada Primăriei nr. 72, județul Argeș, telefon 0248234002, fax: 0248234002, e-mail:primaria.micesti@yahoo.com, Cod fiscal 4318474.
2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: spațiu cu o suprafata totală de 96,19 mp, alcatuit din cabinete in suprafata de 58,24 mp si spatii comune in suprafata de 37,95 mp, cu destinația Cabinet medic familie 1, în scopul desfășurării de activități medicale, situat în Dispensarul uman din satul Micești, comuna Micești, strada DJ 740, FN, județul Argeș, carte funciară nr. 81673, număr cadastral 81673, aparținând domeniului public al Comunei Micești, conform caietului de sarcini, H.C.L. Micești nr. 25/29.06.2023 si O.U.G. nr. 57/03.07.2019.
3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere de la sediul Comunei Micești.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartiment Achiziții Publice, Comuna Micești, sat Micești, comuna Micesti, strada Primăriei nr. 72, județul Argeș.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 300 lei/exemplar, ce se poate achita la Casieria Comunei Micești sau prin ordin de plată în contul RO72TREZ0495006XXX013863, deschis la Trezoreria Orașului Mioveni, județul Argeș, cod fiscal 4318474.
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 23.10.2023, ora 15.30.
4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 31.10.2023, ora 15.30.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Micești, sat Micești, comuna Micesti, strada Primăriei nr. 72, județul Argeș, Compartiment Registratură.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Un exemplar.
5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:
01.11.2023, ora 10.00, Comuna Micești, sat Micești,comuna Micesti , strada Primăriei nr. 72, județul Argeș.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:
Tribunalul Argeș, Secția contencios -administrativ, cu sediul în Municipiul Pitești, B-dul I.C. BRĂTIANU Nr. 7, județul Argeș, Telefon 0248 216 599, Fax. 0248 212 410, e-mail: tr-arges@just.ro
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:05.10.2023.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *