Anunț nr. 12249 din 30.12.2022 – concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere:Șef serviciu, clasa I, grad profesional I la Serviciul Financiar-Contabilitate, Impozite și Taxe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Micești, județul Argeș.             Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în perioada 30.12.2022 – 18.01.2023 la sediul Primăriei comunei Micești din comuna Mi

Anunțuri angajare și rezultate concursuri Concurs

Nr .  12249 din 30.12.2022

ANUNȚ

Primăria comunei Micești din județul Argeș organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere: Șef serviciu, clasa I, grad profesional I la Serviciul Financiar-Contabilitate, Impozite și Taxe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Micești, județul Argeș.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în perioada 30.12.2022 – 18.01.2023 la sediul Primăriei comunei Micești din comuna Micești, județul Argeș .

Concursul se va organiza la sediul Primăriei comunei Micești din satul Micești, comuna Micești, județul Argeș, etaj 1, sala de consiliu .

Proba scrisă: 01 februarie 2023, ora 1200

            Interviul : 03 februarie 2023, ora 1200

II.Conditii generale pentru inscrierea la concurs :

– sa fie indeplinite condițiile art. 465. alin (1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.

III. Condiții specifice pentru ocuparea postului :

–  domeniul de studiu: Ştiinţe economice (Ramura de știință);

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe economice;

– studii universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

– 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – care se vor atesta prin adeverință.

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ

Șef serviciu, clasa I, grad profesional I la Serviciul Financiar-Contabilitate, Impozite și Taxe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Micești, județul Argeș.

 1. Constituția României, republicată cu tematica:
 • TITLUL II – Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale, CAPITOLUL II – Drepturile şi libertăţile fundamentale;
 • TITLUL III – Autorităţile publice, CAPITOLUL V – Administraţia publică, Secțiunea a 2-a Administraţia publică locală;
 • TITLUL IV – Economia şi finanţele publice.
 1. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu tematica:
 • Capitolul II Dispoziții speciale;
 • Capitolul III Dispoziții procedurale și sancțiuni.
 1. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu tematica:
 • Capitolul II Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii;
 • Capitolul IV Egalitatea de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei;
 • Capitolul V Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați;
 • Capitolul VII Control,constatare și sancționar.
 1. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare cu tematica:
 • PARTEA a VI-a Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice:
 • Titlul I Dispoziții generale
 • Titlul II Statutul funcționarilor publici
 • PARTEA a III-a Administrația publică locală:
 • Titlul I Dispoziții generale
 • Titlul III Regimul general al autonomiei locale
 • Titlul IV Unitățile administrativ-teritoriale în România
 • Titlul V Autoritățile administrației publice locale
 1. Legea contabilității, nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare

cu tematica:

 • Capitolul I Dispoziții generale;
 • Capitolul II Organizarea și conducerea contabilității;
 • Capitolul III Registrele de contabilitate;
 • Capitolul IV Situații financiare;
 • Capitolul V Contabilitatea Trezoreriei Statului și a instituțiilor publice.
 1. Legea 227/2015,privind Codul Fiscal cu modificările si completările ulterioare cu tematica:
 • Titlul I Dispoziții generale;
 • Titlul V Contribuții sociale obligatorii;
 • Titlul VII Taxa pe valoarea adăugată;
 • Titlul IX Impozite și taxe locale;
 • Titlul X Impozitul pe construcții;
 1. Legea 207 /2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificarile si completarile ulterioare cu tematica:
 • Titlul I Dispoziții generale;
 • Titlul III Dispoziții procedurale generale:
 • Capitolul II Competența organului fiscal local,
 • Capitolul IV Actele emise de organele fiscale;
 • Titlul IV Înregistrarea fiscală;
 • Titlul V Stabilirea creanțelor fiscale;
 • Titlul VI Controlul fiscal;
 • Titlul VII Colectarea creanțelor fiscale;
 • Titlul VIII Soluționarea contestațiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale.
 1. ORDIN nr. 1.917 din 12 decembrie 2005 (actualizat) pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia cu tematica:
 • ANEXĂ din 12 decembrie 2005:
 • Capitolul I Dispoziții generale;
 • Capitolul II Aprobarea, depunerea și componența situațiilor financiare;
 • Capitolul III Prevederi referitoare la elementele de bilanț;
 • Capitolul X Contabilitatea operațiunilor specifice bugetului de stat;
 • Capitolul XI Contabilitatea operațiunilor specifice bugetelor locale;
 • Capitolul XVI Contabilitatea operațiunilor specifice bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activități finanțate integral din venituri proprii.
 1. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile cu tematica:
 • Anexa nr. 1 – Norme generale de întocmire și utilizare a documentelor financiar-contabile;
 • Anexa nr. 2 – Norme specifice de utilizare a documentelor financiar-contabile.
 1. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii cu tematica:
 • NORME din 9 octombrie 2009 privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

Dosarul de concurs va cuprinde urmatoarele documente conform prevederilor art.49 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare :

 1. a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
 2. b) curriculum vitae, modelul comun european;
 3. c) copia actului de identitate;
 4. d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. e) copia carnetului de muncă şi după caz, a a deverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 6. g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 7. h) cazierul judiciar;
 8. i) declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia .

Persoana de contact : Ghenescu Elena-Alexandra

Nr. tel : 0248 234 002 /0749 870 530

PRIMAR,
ING. VOICU DUMITRU

Întocmit
Responsabil Resurse Umane,
Ghenescu Elena Alexandra

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *