Anunț nr. din 27.01.2022, către toate persoanele fizice și juridice, privitor la înscrierea în registrul agricol

Anunțuri și Informări Publice Registrul Agricol

ANUNȚ
către toate persoanele fizice și juridice, privitor la înscrierea în registrul agricol

Potrivit prevederilor art.11 alin.(1)din O.G. nr. 28 /2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol în următoarele termene:
a) între 5 ianuarie și ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosință, clădirile și mijloacele de transport cu tracțiune animală și mecanică, mașinile, utilajele și instalațiile pentru agricultură și silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum și modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le dețin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produșilor obținuți, a morții sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieșiri;
b) între 1 și ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosință a terenului, suprafețele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;
c) persoanele fizice și juridice au obligația să declare date, pentru a fi înscrise sau actualizate în registrul agricol, și în afara termenelor prevăzute la lit. a) și b), în termen de 30 de zile de la apariția oricărei modificări.
Pentru prima înregistrare în registrul agricol, este necesară depunerea unui dosar care să conțină copii ale următoarelor acte:
• cărți de identitate ale proprietarilor;
• act de proprietate;
• documentație de carte funciară;
• orice alt document care face dovada deținerii în proprietate.
Dosarul se depune la Primăria Municipiului Pitești (la Centrul de Informații pentru Cetățeni, intrarea D) pentru eliberarea adeverinței necesare declarării bunurilor la rolul fiscal, la Direcția de Impozite și Taxe Locale, în vederea impozitării.
Facem precizarea că nerespectarea prevederilor mai sus menționate atrage răspunderea prevăzută de lege.

Registrul agricol este documentul oficial de evidență primară unitară, în care se înscriu date cu privire la gospodăriile populației și la societățile/asociațiile agricole, precum și la orice alte persoane fizice și/sau juridice care au teren în proprietate/folosință și/sau animale, și anume:
a) capul gospodăriei și membrii acesteia, după caz; reprezentantul legal al societății/asociației agricole sau al persoanei juridice care are teren în proprietate/folosință;
b) terenurile pe care le dețin în proprietate sau în folosință pe categorii de folosință/destinație a terenului, intravilan/extravilan, suprafețe cultivate cu principalele culturi și numărul de pomi, pe specii;
c) efectivele de animale, pe specii și categorii, existente la începutul fiecărui an;
d) clădirile existente la începutul anului, pe raza localități,
e) mijloacele de transport cu tracțiune animală și/sau mecanică;
f) orice alte echipamente, utilaje și instalații/agregate pentru agricultură și silvicultură.

Se consideră gospodărie totalitatea membrilor de familie, rudelor sa a altor persoane care locuiesc și gospodăresc împreună, având buget comun, și care, după caz, lucrează împreună terenul sau întrețin animalele, consumă și valorifică în mod comun produsele agricole obținute.
În registrul agricol se înscriu gospodăriile populației, cu tot terenul în proprietate și cel pe care îl utilizează în arendă, în parte, în asociere sau sub alte forme, după caz, clădirile existente la începutul anului pe raza localității, animalele pe care le dețin pe raza unei localități, indiferent de domiciliul proprietarului.
La orașe, municipii și sectoare ale municipiului București, se înscriu în registrul agricol numai gospodăriile care dețin terenuri agricole și silvice, precum și acelea care dețin animale pe raza lor administrativ-teritorială.
Atât în cazul clădirilor, cât și al terenurilor, dacă se constată diferențe între suprafețele înscrise în actele de proprietate și situația reală rezultată din măsurătorile executate în condițiile Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în registrele agricole se înscriu suprafețele care corespund realității, dovedite prin lucrări tehnice de cadastru.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *