Anunț nr. 4889 din 18.05.2022 – concurs de recrutare pe perioadă nedeterminată pentru ocuparea funcției contractuale vacante de BULDOEXCAVATORIST

Anunțuri și Informări Publice Concurs

Nr. 4889/18.05.2022

ANUNȚ

Comuna Micești cu sediul în localitatea Micești, strada Principală, nr.. 72, județul Argeș organizează concurs de recrutare pe perioadă nedeterminată pentru ocuparea funcției contractuale vacante de BULDOEXCAVATORIST din cadrul Compartimentului Administrativ al Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Micești, județul Argeș conform H.G. nr. 286/23.03.2011.

Concursul se va desfăşura astfel:
– 08 iunie 2022, termenul limită pentru depunerea dosarelor;
– 20 iunie 2022, ora 1000 – proba scrisă;
– 22 iunie 2022, ora 1000 – interviul;

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
– studii gimnaziale sau medii;
– permis de conducere cat. B,C,D, BE, CE, DE;
– vechime în muncă- minim 5 ani;
– sa dețină certificat de pregătire profesională a conducătorului auto pentru categoriile C, C1, D, D1, C1E, CE, D1E, DE;
– specializare- atestat/certificate de pregatire profesională pentru buldoexcavatorist sau Masinist la masini pentru terasamente (ifronist);

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a la sediul Primăriei Micești,comuna Micești, strada Principală, nr. 72, județul Argeș.

Condiții generale de participare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
7. curriculum vitae

Concursul se va desfășura la sediul Primăriei Micești,comuna Micești, strada Principală, nr. 72, județul Argeș, în sala de ședințe, etaj 1.

BIBLIOGRAFIE
– Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul administrativ, Partea a III-a, Titlul V-Autoritățile Administrației Publice Locale;
– Legea 53/2003 privind Codul muncii, republicată (”răspunderea disciplinară”. 247-252) ;
– Legea nr. 319/2006 securității și sănătății in muncă, Capitolul II, Secțiunea a 6-a, Obligațiile lucrătorilor;
– Legea 477/2004 privind codul de conduită al personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
– Ordonanța nr. 27 din 31 august 2011 privind transporturile rutiere;
La aceste acte normative se vor avea în vedere toate modificările și completările ulterioare.

Date contact: primaria.micesti@yahoo.com, telefon 0248234002.
Relații suplimentare se pot obține de la sediul Primăriei comunei Micești, județul Argeș, persoana de contact Tudor Codruța-Elena.

PRIMAR,
VOICU DUMITRU

Întocmit,
Compartiment Resurse Umane

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *