Anunț nr. 6124 din 21.06.2022 – concurs de recrutare pe perioadă nedeterminată pentru ocuparea funcției publice de INSPECTOR la Compartimentul Impozite și Taxe Serviciul Financiar-Contabilitate

Concurs

Nr. 6124 / 21.06.2022

ANUNȚ

            Comuna Micești cu sediul în localitatea Micești, strada Principală,nr. 72, județul Argeș organizează concurs de recrutare pe perioadă nedeterminată pentru ocuparea funcţiei publice vacante de INSPECTOR la Compartimentul Impozite și Taxe Serviciul Financiar-Contabilitate, Impozite și Taxe al Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Micești, județul Argeș.

Concursul se va desfășura astfel:

  • 21.06.2022 – 11.07.2022- perioada de depunere a dosarelor;
 • 22 iulie 2022, ora 1000 – proba scrisă;
 • 26 iulie 2022, ora 1000 – interviul;

Pentru participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul din domeniile: ştiinţe economice, juridice, administrative;
 • durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;
 • Condiții prevăzute de lege pentru ocuparea unei funcții publice: conform art. 465 alin. 1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
 2. b) curriculum vitae, modelul comun european;
 3. c) copia actului de identitate;
 4. d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. e) copia carnetului de muncă şi după caz, a a deverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 6. g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 7. h) cazierul judiciar;
 8. i) declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia .

Concursul se va desfășura la sediul Primăriei Micești,comuna Micești, strada Principală, nr. 72, județul Argeș, în sala de ședințe, etaj 1.

BIBLIOGRAFIE

Bibliografia / tematica:

 1. Constituţia României, republicată
 2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare,
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 5. Titlul I,VIII,IX din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
 6. Titlul I,VI si VII din Legea 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;

            Date contact: primaria.micesti@yahoo.com, telefon 0248234002.

Relații suplimentare se pot obține de la sediul Primăriei comunei Micești, județul Argeș, persoana de contact Tudor Codruța-Elena.

PRIMAR,
VOICU DUMITRU

Întocmit,
Compartiment Resurse Umane

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *